logo swiss contribution logo mazowsze
Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest samorząd województwa mazowieckiego

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (Swiss Contribution), czyli tzw. Fundusz Szwajcarski to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W ramach funduszu Szwajcaria przyznała pomoc w wysokości 1 mld franków szwajcarskich 10 państwom członkowskim Unii Europejskiej: Cyprowi, Czechom, Estonii, Węgrom, Łotwie, Litwie, Malcie, Polsce, Słowacji i Słowenii (czyli, tym które przystąpiły do jej struktur 1 maja 2004 r.) oraz dodatkowo Rumunii i Bułgarii.
Niemal połowa tych środków została przyznana Polsce (464,57 mln CHF).

Celem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy było zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych między Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej.

Inwestycje prowadzone w ramach funduszu mają również niwelować różnice społeczno-gospodarcze między polskimi regionami, tymi bardziej i mniej rozwiniętymi.

Beneficjentami programu mogły być instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.

Szwajcarska pomoc finansowa była przeznaczana na projekty z zakresu:

  • bezpieczeństwa, stabilności i wspierania reform,
  • środowiska i infrastruktury,
  • wspierania sektora prywatnego,
  • rozwoju społecznego i zasobów ludzkich.

Kto jest kim w programie?

Wdrażaniem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zajmowały się zarówno instytucje państwa-beneficjenta, jak i państwa-darczyńcy. Po stronie państw-beneficjentów ogólna odpowiedzialność za wdrażanie środków spoczywała na Krajowej Instytucji Koordynującej, której funkcję w Polsce sprawuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Funkcję ogólnego nadzoru nad wdrażaniem Programu Współpracy, sprawuje Instytucja Pośrednicząca – Centrum Projektów Polska Cyfrowa, do niedawna Władza Wdrażająca Programy Europejskie. Ponosi ona odpowiedzialność za efektywność i prawidłowość zarządzania i wdrażania działań realizowanych w ramach danych obszarów priorytetowych. Za realizację swych funkcji odpowiada przed Ministrem Infrastruktury i Rozwoju.

Po stronie państw-darczyńców Programem zarządza Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Szwajcarska Agencja ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) oraz Ministerstwo Gospodarki – Państwowy Sekretariat do Spraw Ekonomicznych (SECO). Ambasada Szwajcarii (Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programy Współpracy) wspiera ww. instytucje i odpowiada za zarządzanie Programem na poziomie operacyjnym, w tym kontakty z Krajową Instytucją Koordynującą.

Jak przyznawane było dofinansowanie?

Proces wnioskowania o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy podlegał dwustopniowej procedurze. Pierwszy to przygotowanie Zarysu projektu (Project outline), później opracowywana była Kompletna Propozycja Projektu (Final Project Proposal). Ocenie podlegał najpierw Zarys projektu. Po jego zaakceptowaniu Beneficjenci przygotowywali Kompletną Propozycję Projektu. Następnie wniosek podlegał ocenie Ambasady Szwajcarii i przekazywany był do SDC/SECO, która wydawał pozytywną decyzję, zwracając się o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu lub podejmował ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na podstawie Kompletnej Propozycji Projektu.

Dla zatwierdzonego projektu podpisywana była umowa ws. projektu pomiędzy KIK a Ambasadą Szwajcarii. Na podstawie powyższej umowy zawierana była również Umowa ws. realizacji projektu, pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją Realizującą (beneficjentem).

14 czerwca 2017 r., po dziesięcioletnim okresie wdrażania, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy został zamknięty.

Podsumowanie:

  1. wsparcie uzyskało 5 obszarów: rozwój regionalny i ochrona granic, środowisko i infrastruktura, sektor prywatny, nauka, zdrowie i pomoc społeczna, społeczeństwo obywatelskie i współpraca partnerska;
  2. beneficjentami były podmioty sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe;
  3. dofinansowano 58 dużych projektów i ponad 1700 mniejszych;
  4. ponad 43% środków finansowych Programu przeznaczono dla czterech województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego;
  5. wspierano partnerstwa podmiotów polskich i szwajcarskich.

W związku z zamknięciem Programu nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektów w jego ramach.

Partnerzy

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/Warszawy

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ ul. Barska Warszawa

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Dziekanowie Leśnym

Meditrans Ostrołęka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - ul. Niekłańska Warszawa

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu

Multimedia

baner - kolektory mazovia